Oferta

Cele wychowania przedszkolnego:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (dla rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Czesne wynosi 130 zł.
Zawiera:

 • realizacja podstawy programowej
 • opieka dzienna nad dziećmi
 • zajęcia grupowe z logopedii
 • zajęcia artystyczno - rytmiczne
 • religia w cenie czesnego
 • arteterapia (Rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez twórcze prace z różnych materiałów plastycznych, uwrażliwienie dzieci na piękno)

Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 5,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek).
Zajęcia dodatkowe (odpłatne przez rodziców):

 • kółko taneczne z profesjonalną kadrą
 • logopeda (zajęcia indywidualne)
 • język angielski
 • mini tenis
 • zajęcia korekcyjne

Copyright © by www.przedszkole-sloneczko.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.